O szkole

Obecnie w szkole zatrudnionych jest na pełen etat 7 nauczycieli oraz 4 dopełniających etat (w tym pedagog, logopeda oraz oligofrenopedagog), 5 pracowników administracji i obsługi. W przedszkolu jest zatrudnionych 2 nauczycieli na pełen etat. Wśród nauczycieli pełno zatrudnionych w szkole i przedszkolu, 8 osiągnęło stopień nauczyciela dyplomowanego i 1 mianowanego. Wszyscy pedagodzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

 

Do Zespołu Szkolno -Przedszkolego uczęszczają dzieci z Grabin, Zalesia, Zarzetki, Rażen, Szynkarzyzny, Ociętego, Wilczogąb oraz Brzuzy. Grupa tworzy 6 oddziałów kl I-VI. Do przedszkola uczęszcza 40 uczniów w tym oddziale „0” -18 a do przedszkola 22.

 

Zespół pracuje w oparciu o statut, program wychowawczy i profilaktyczny, które określają zadania prawidłowego funkcjonowania i działania placówki oraz wskazują wychowawcom kierunki ich pracy wychowawczej. Dzięki temu możemy w działaniach profilaktycznych zapobiegać patologiom szkolnym, eliminować zjawiska zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

 

Szkoła realizuje program „Szklanka mleka „ i „Owoce w szkole” organizowany przez Agencję Rynku Rolnego oraz program promujący zdrowe i aktywne działanie „Trzymaj formę” i „Żyj zdrowo”którym jednym ze współorganizatorów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 

Do szkoły uczęszczają uczniowie z różnych rodzin o różnym statusie materialnym, dlatego też szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki temu wielu uczniom z rodzin biedniejszych korzysta z bezpłatnego wyżywienia. Rodziny te korzystają również z dofinansowania do zakupu podręczników oraz zapomóg szkolnych i stypendium.

 

W szkole odbywają się konkursy ortograficzne, recytatorskie, czytelnicze plastyczne i ekologiczne.

Uczniowie osiągają wiele sukcesów uczestnicząc w różnych zawodach sportowych.

W ramach członkostwa w UKS oraz w związku z realizacją programu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sadowne” uczniowie korzystają z darmowych wyjazdów na basen i uczestniczą w lekcjach nauki pływania.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu organizowanych konkursach między innymi: plastycznych, fotograficznych i przyrodniczych.

 

W szkole działa Koło Ekologiczno -Przyrodnicze i aktywnie współpracuje z Kołem Łowieckim LOT od wielu wielu lat. Uczniowie zbierają żołędzie które zimą służą jako karma dla zwierząt, zaś myśliwi organizują wycieczki, wyprawy do lasu i są sponsorami wielu nagród dla dobrych „zbieraczy” oraz ciekawych książek i pomocy dla uczniów. Corocznie uczniowie uczestniczą w akcji „Sprzątania świata”. Odbywają się zbiórki makulatury, korków, baterii. Uczestniczą w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Nadleśnictwo Łochów, Koło Myśliwskie LOT i Państwową Straż Rybacką oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Biorą udział w różnych konkursach przez te instytucje.

Dla uczniów mających trudności w nauce prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasach I-III oraz w klasach IV-VI

z języka polskiego i matematyki. Są to zajęcia dające możliwość wyrównywania barier edukacyjnych.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowane są zajęcia z pedagogiem oraz logopedą, likwidujące wady wymowy. Dla dzieci zorganizowane są również zajęcia socjoterapeutyczne usprawniające ogólny rozwój intelektualny.

Uczniowie naszej szkoły chętnie i aktywnie pracują w Samorządzie Szkolnym oraz w Uczniowskim Klubie Sportowym a także w kołach zainteresowań.

 

Placówka ściśle współpracuje z organem prowadzącym i nadzorem pedagogicznym i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, SANEPiD-em w Węgrowie, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Łochów, Dyrekcją Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Parafią, kuratorem sądowym oraz z fundacjami i wydawnictwami.

 

W pracy naszej szkoły bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, która układa się bardzo dobrze. Rodzice mają wpływ na treści w Programie Wychowawczym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Są współorganizatorami imprez szkolnych, kulturalno-rozrywkowych oraz wycieczek. Razem z rodzicami rozwiązujemy problemy wychowawcze a także zdrowotne dzieci. Rodzice a szczególnie Rada Rodziców uczestniczą w życiu szkoły biorąc czynny udział w organizowaniu ślubowania klasy I, mikołajki, wigilia szkolna, choinka a także pożegnanie uczniów klasy VI. Chętnie spotykamy się na wspólnym śpiewaniu kolęd, balach oraz organizowanym od kilku lat Dniu Matki i Ojca.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2024